Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Barents Rescue 2013

Om øvelsen / About the exercise

dsb_br13_logo2

Barents Rescue 2013 er en fullskala rednings- og samarbeidsøvelse. Lag, organisasjoner og etater fra Norge, Sverige, Finland og Russland vil delta. Barents Rescue 2013 is a full-scale rescue and cooperation exercise. Teams, organizations and agencies from Norway, Sweden, Finland and Russia will participate.

Norsk versjon - Norwegian version

Det er DSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som planlegger øvelsen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.

Under øvelsen vil alle deltakerne møte store utfordringer. Sine egne ferdigheter vil bli grundig testet, samt samhandling på tvers av sektorer og landegrenser. Viktige faktorer er kommunikasjon og samarbeid mellom landene, varslingsrutiner og tilgang på ressurser.

De ulike deltakende lag, organisasjoner og etater ville alle være naturlig involvert i krisehåndtering og redningsarbeidet, hvis en stor redningsaksjon skulle bli nødvendig i Barentsregionen.

En fullskala øvelse må i størst mulig grad gjenspeile hvordan en krise eller ulykke ville bli behandlet hvis det var ekte. Det er viktig å teste alle deltakere i sine vanlige roller hvor de bruker det utstyret de vanligvis har til rådighet. Det er nødvendig med en omfattende planprosess, særlig fordi øvelsen er multi-nasjonal og sektorovergripende.

Den første Barents Rescue øvelsen fant sted i 2001. Øvelsen blir arrangert annet hvert år, på rundgang mellom de deltakende nasjoner. 2013 markerer også 20-årsjubileet for Barentssamarbeidet, og Norge leder Barentsrådet frem til høsten 2013.

 

English version - Engelsk versjon

It is the Norwegian Directorate for Civil Protection who is planning the exercise on behalf of the Ministry of Justice and Public Security.

During the exercise all participants will face major challenges. Their own skills will be thoroughly tested, as well as interaction across sectors and national borders. Important factors are communication and cooperation between the countries, notification procedures and access to rescue resources.

The different participating teams, organizations and agencies would all be naturally involved in crisis management and rescue efforts, if a major rescue operation was launched in the Barents region.

A full-scale exercise must to the greatest possible extent reflect how a crisis or accident would be handled if it was real. It is important to test all participants in their normal roles using the equipment they ordinarily have at their disposal.  However, a comprehensive planning process is required, particularly because the exercise is multi-national and cross-sectoral.

The first Barents Rescue exercise took place in 2001. It is organized every two years, with the four countries taking turns in hosting it. 2013 also marks the 20th anniversary of the Barents Cooperation, and Norway chairs the Barents Council until the autumn of 2013.

 

application/octet-streamKriseinfo
application/octet-streamFylkesmannen i Troms
application/octet-streamDSB - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
application/octet-streamKåfjord kommune
text/htmlStorfjord kommune
text/htmlLyngen kommune
application/octet-streamNVE
Share |