Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Beredskapsplan Nordnesfjellet

Arbeidet med å utarbeide en sektorovergripende beredskapsplan for fjellskred fra Nordnesfjellet er påbegynt

Fylkesmannen i Troms har iverksatt arbeidet med å utarbeide en sektorovergripende beredskapsplan for fjellskred fra Nordnesfjellet. På bakgrunn av fylkesmannens prosjekt har kommunene rundt Lyngenfjorden, Kåfjord, Storfjord og Lyngen etablert et interkommunalt prosjekt som skal utarbeide interkommunale beredskapsplaner. Planene skal utvikles i nært samarbeid med berørte etater og harmoniseres med den sentrale beredskapsplanen. er leder for det interkommunale prosjektet. Hver av de tre kommunene vil opprette en arbeidsgruppe som skal delta i planarbeidet.

Roald Elvenes er leder for arbeidsgruppen i Kåfjord, er leder for arbeidsgruppen i Storfjord mens leder arbeidsgruppen i Lyngen. Planarbeidet forventes å bli avsluttet i løpet av et år. 

Kontaktperson for prosjektet er: 

Stig Tore Rennemo/ rådgiver
Prosjektleder på vegne av Fylkesmannen i Troms
77 64 70 21
928 53 007
 

SENTRAL BEREDSKAPSPLAN 

Arbeidsgruppene i prosjektet er fordelt på 6 hovedgrupper og er godt i gang med sitt arbeid. Kommunesammenslutningen mellom Kåfjord, Lyngen og Storfjord, ledes av prosjektleder Arne Holand. En tidligere politimann som på prosjektmidler fra Fylkesmannen i Troms, leder arbeidet med å få kommunene til å kartlegge risikoforhold knyttet til flere faser av et fjellskred fra Nordnesfjellet. Kommunene er en stor premissleverandør til de andre gruppene som igjen må forholde seg til hva behovene er ute blant folk.

Redningsgruppen ledes av Politioverbetjent ved Troms politidistrikt. Hun har ansvar for å lede arbeidet med å koordinere innsatsen i et forventet redningsarbeid. Politiet har sammen med Fylkesmannen, et ansvar for å avklare hvem av disse to etater som skal lede denne operasjonen. Dette gjøres gjennom dialog og er forankret i både politiloven og samarbeidsinstruksen for Fylkesmannen.

Sivil/ militær ressursgruppe består av ulike samarbeidspartnere i Forsvaret samt sivilforsvaret. Betydningsfulle bidragsytere som har som ansvar å samle og koordinere ressursene til støtte for de berørte kommunene. Gruppen ledes av , sjef for Troms sivilforsvarsdistrikt.

Regional forvaltning/ kritisk infrastruktur gruppen ledes av rådgiver hos Statens vegvesen. Denne arbeidsgruppen består av representanter med ”eierforhold” til problemstillinger knyttet til Lyngenfjorden ved et fjellskred fra Nordnesfjellet. Kystverket, NVE, Troms Kraft, Telenor med flere for å nevne noen. Arbeidsgruppen har som oppdrag å kartlegge egen infrastruktur i organisasjonen og i det aktuelle området og derigjennom finne frem til problemstillinger knyttet til en påfølgende flodbølge. Videre skal gruppen også mene noe om eventuelle tiltak. 

Den femte gruppa er de som er inaktive i arbeidsprosessene, men mottagere av informasjon. Denne gruppen kan nok vokse litt i størrelse etter hvert som beredskapsarbeidet skrider frem.

Øvelsesgruppa som ledes av hos Fylkesmannen, er den siste. Denne er også inaktiv, men kobles på i forhold til øvelser knyttet til dette prosjektet.

På nasjonalt nivå er Hans. K. Rønningen hos Fylkesmannen i Troms, med i en arbeidsgruppe som skal se på den overordnede situasjonen på nasjonalt nivå. Dette arbeidet skjer parallelt.

  KONTAKTINFO 

Kommunene ved Arne Holand/
Kommunene Storfjord, Lyngen og Kåfjord
Mobil: 90 95 93 88
Redningstjenesten ved Annette Sjøli/ 
Politiet i Troms
Mobil: 48 88 75 80
Sivil - millitær ressurs ved Kurt Myrland
Sivilforsvaret
Mobil: 47 60 38 68
Regional forvaltning - kritisk infrastruktur ved Gunn Schultz
Statens vegvesen
Mobil: 95 20 07 64
Øvelser ved Hans M. Rønningen
Fylkesmannen i Troms
Mobil: 48 19 76 00

Share |