Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Kilde: NGU Rapport, 2009.026 Blikra, Henderson og Nordvik

Faren for fjellskred fra Nordnesfjellet

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt og påvist en rekke ustabile fjellparti i Troms fylke. Ved en rekke steder er det også funnet aktiv bevegelse, og de største målte bevegelsene skjer ved Nordnes i Lyngenfjorden. NGU gir i denne rapporten en oppsummering av alle undersøkelsene og målingene som er gjort ved Nordnes, inkludert de kontinuerlige målingene. Det blir videre gitt anbefalinger for videre håndtering av de ustabile fjellpartiene her.

 

INNLEDNING

Ved Jettan (Nordre Nordnes) er det store bevegelser i et fjellparti som kan omfatte 12-22 millioner m3. Alle
periodiske og kontinuerlige målinger bekrefter at deler av området beveger seg over 5 cm/år (5-9 millioner
m3).

Det er en svak indikasjon på at bevegelsene har økt de siste årene. Det ser ut til at bevegelsene er styrt
av temperatur og det konkluderes med at frost og permafrost kan være viktig for stabiliteten i området.

Store fjellskred vil lage store flodbølger som vil true mange bebygde områder rundt fjorden, samt
europavegen.

Ved Indre Nordnes er bevegelsene mye mindre, men det konkluderes med bevegelser på noen mm pr år i et
større område. En må være spesielt på vakt overfor de ytterste områdene som kan gi større fjellskred som
kan true bebyggelse og europaveien ved Indre Nordnes. Skred herfra kan også gå ut i fjorden og skape
flodbølger.

På bakgrunn av eksisterende kunnskap er følgende anbefalinger gitt av NGU (Mai 2009):

• Ved Jettan anbefales det etablering av en permanent overvåking med beredskapstiltak. Dette
inkluderer etablering av supplerende overvåkingssystem og dype boringer for undersøkelser og
instrumentering.
• Ved Indre Nordnes foreslås det etablering av supplerende kontinuerlige målinger, og en vurdering av
behov for kontinuerlig overvåking etter at nye data er innsamlet og analysert.

Hele NGU Rapport 2009.026 Blikra, Henderson og Nordvik - Faren for fjellskred fra Nordnesfjellet kan lastes ned på denne linken:  RAPPORT

 

LOKALISERING AV NORDNES

 

 

 

Share |