Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

sms-200909282005-91242-0

Nordnesprosjektet

Det regionale prosjektet for kartlegging av ustabile fjellparti har gjort en vurdering av Nordnes i Lyngen. Videre er det foretatt en grovkartlegging av andre områder i Troms.

Større kart

De største konsekvensene er knyttet til et utras fra Nordnesfjellet, som vil kunne ramme de fleste lavereliggende områder i Storfjord, Lyngen, Kåfjord og kanskje også Nordreisa kommune. Fjellpartiet i bevegelse på Nordnes er på ca. 11 millioner kubikkmeter (Pr. 2013/14). Målinger viser at bevegelsene er på ca. 4-5 centimeter hvert år. Her er det funnet sprekker som tydelig viser bevegelser de seinere år. Bakgrunn Statlige myndigheter har understreket behovet for et nasjonalt løft på fjellskred. Troms er et av tre fylker med utpekte risikoområder. Fylkesmannen tok derfor i 2005 initiativ til et arbeidsmøte sammen med berørte kommuner og NGU. Resultatet ble prosjektet Fjellskred i Troms, som er et samarbeid mellom Lyngen, Storfjord, Gáivuona/ Kåfjord, Tromsø og Kvæfjord, med Lyngen som prosjektleder. NGU har ansvaret for den skredfaglige delen. Øvrige samarbeidspartnere har vært Troms fylkeskommune og Statens landbruksforvaltning. Prosjektet fikk i 2009 13.75 millioner til utbygging av blant annet et av verdens mest avanserte bakkebasert GPS nettverk. Totalt 18 GPSer har blitt montert på Nordnesfjellet. Bevegelser på millimeter nivå blir registrert. Behovet for grunnboringer førte til en bevilgning på 22 millioner fra NVE i 2011. Midlene skal brukes over 2 år. Samme året ble et nytt selskap dannet, Nordnorsk Fjellovervåking IKS. Selskapet er et samarbeid mellom Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Troms Fylkeskommune. Selskapet er etablert for å drive overvåking av de ustabile fjellpartiene på Nordnesfjellet, samt andre objekter i landsdelen. Dette inkludert også å kunne eie, drive og vedlikeholde varslingssystemer for skred i berørte kommuner. Selskapet skal også gi eierkommunene bistand til utarbeiding av kommunale beredskapsplaner uten særskilt betaling fra deltakerkommunene. Kartlegging og overvåking Ustabile fjellparti kan være en betydelig trussel for befolkningen, både direkte ved et utras og via flodbølger i fjordene. Via kartlegging kan man ha overvåkningssystemer for varsling dersom fjellet begynner å rase. Først må fjellpartiene påvises. Dernest må det gjøres nærmere undersøkelser for å få kunnskap om konsekvensene av utras og behovet for overvåking. I tillegg til tradisjonelle målinger arbeides det med ny satellittbasert teknologi. Dagens teknologi viser om partier i fjellet har bevegelse, det forskes videre for å finne metoder som kan bidra til overvåking. For flere opplysninger, kontakt prosjektleder Roald Elvenes på telefon 48 15 77 45.

Share |