Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

artic2

Boreselskap

Artic drilling

Artic drilling er vår samarbeidspart på grunnboringer. De har lang erfaring fra kompliserte boreoppdrag fra artiske strøk.
2012-07-06

SattelittInSar

Norut Tromsø

Northern Research Institute Tromsø AS (Norut Tromsø) er et nasjonalt forskningsinstitutt med fire avdelinger:

  • Bioteknologi (BIO)
  • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
  • Jordobservasjon (JOBS)
  • Samfunnsforskning (ST)

Norut Tromsø utfører oppdragsforskning for industri, næringsliv og forvaltning, Norges forskningsråd, Norsk Romsenter, Barentsprogrammet og internasjonale kunder så som EUs forskningsprogram, ESA, Interreg-programmene og andre finansiører.

Norut er tungt inne i de kontinuerlige målingene på Nordnesfjellet ved bruk av SattelittInSar.

Besøk Norut

 

Avdeling for flom og skred

NVE

NVE har det overordna ansvaret for statlege forvaltingsoppgåver innan førebygging av flaumskader og skredulykker. Dette inneber å yte hjelp til kommunar og samfunnet elles med kompetanse og ressursar til kartlegging, arealplanoppfølging, sikring, overvaking, varsling og beredskap.

Besøk NVE

 

Avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Troms er et statlig forvaltningsorgan, og det er ett fylkesmannsembete i hvert fylke. Embetet styres av de enkelte departementene i Oslo. Fylkesmannen i Troms skal arbeide aktivt for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir gjennomført til beste for innbyggerne i Troms.

Fylkesmannens avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap er tungt inne i beredskapsplanlegging rundt et eventuelt fjellskred fra Nordnesfjellet. Dette er et stort og omfattende arbeid som involverer mange ulike etater og avdelinger i hele Troms fylke. Fylkesmannen leder dette arbeidet.

Besøk Fylkesmannen

 

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse står for den regionale kartleggingen av ustabile fjellparti i Troms fylke. Hittil er det påvist over 100 objekter i Troms som er fanget opp med blant annet bruk av SattelittInSar (Norut). Alle disse objektene er "ikke" definert som ustabile, men det holdes alikevel et våkent øye med disse med blant annet årlige befaringer i felt og overflyginger med helikopter.

I NGUs-rapporter, i vårt bibliotek, kan du lese mere om mange av disse objektene.

NNFO har et kontinuerlig samarbeid med NGU, både når det gjelder Nordnesfjellet spesifikt, samt de andre objektene.

Besøk NGU

 

Leverandør av målesystemer

Cautus Geo

Cautus Geo AS er et uavhengig selskap med hovedfokus på utvikling, etablering og drift av ulike målesystemer og overvåkningsløsninger for ustabile konstruksjoner og landområder. Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av stabilitet, deformasjoner og miljø.

Cautus Geo har levert et stort GNSS-nettverk (GPS 18 stk.) på Nordnesfjellet. Dette nettverket er kanskje et av verdens største brukt til sitt formål. Caustu Geo har også levert lasersystemer.

Besøk Cautus Geo

 


Rådgiver på geologi

Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB)

Åknes/Tafjord Beredskap er NNFOs rådgiver på geologi rettet mot de ustabile fjellpartiene på Nordnesfjellet. ÅTB er lokalisert på Stranda i Møre og Romsdal og er også en samarbeidspartner innenfor andre deler av overvåkingen på Nordnes. NNFO og ÅTB er i samme båt og har behov for et gjensidig samarbeid innenfor feltet store fjellskred.

Besøk ÅTB

 

Universitetet i Tromsø

NNFO og UiT har inngått et samarbeid på gjensidig tilrettelegging for forskningsprosjekter rundt overvåkingen på Nordnesfjellet. UiT ønsker å bruke NNFOs kompetanse og erfaring samt feltmuligheter på Nordnesfjellet for videre utvikling, forskning og læring innenfor blant annet geologi og psykologi. NNFO og UiT har til hensikt å utvikle dette samarbeidet videre i årene som kommer.

Besøk UiT

 

Avdeling for geologi

Universitetet på Svalbard

Nordnorsk Fjellovervåking har et godt samarbeid med UNIS når det gjelder forskning på permafrost. UNIS har blant annet flere temperaturmålere utplassert på Nordnesfjellet. Permafrost kan være en av faktorene til den ustabiliteten vi opplever på Nordnesfjellet.

Besøk UNIS

 

Instrumenttjenesten AS

ITAS snakker samme språk som sine oppdragsgivere. Det betyr at de raskt er i stand til å omsette en problemstilling til praktisk løsning som tar alle nødvendige hensyn til oppdragsgiverens behov for nøyaktige måleresultater.

ITAS sine fagfolk velger robuste komponenter av høy kvalitet og minst like viktig;- hos ITAS behersker de utfordringene det er å få alt utstyr til å fungere sammen. ITAS sin faglige tyngde og erfaring med dataloggere og kommunikasjonsplattformer, sammen med avanserte instrumenter, har vist seg å løse krevende oppgaver fra like kravfulle kunder, gang på gang.

NNFO samarbeider med ITAS på leveranser av dataloggere for måleinstrumenter på Nordnesfjellet.

Besøk ITAS