Språk Språk

Hvitt på svart Svart på hvitt - normalt

A A A

Spørsmål og svar

 

Kan et eventuelt jordskjelv i Lyngenområdet påvirke Nordnesfjellet og eventuelt fremskynde et skred? 

Norge ligger i en stabil region når det gjelder jordskjelv som skyldes bevegelser i jordskorpen. Det viser seg fra aktive jordskjelvområder andre steder i verden at fjellskred kan utløses av jordskjelv ved en styrke på over 6 på Richter skala. Jordskjelv i Norge kommer sjelden opp i styrke 6, men det er historiske kilder som tyder på et skjelv i nærheten eller over styrke 6 i Ranaområdet på 1800 tallet.

En kan aldri utelukke at et kraftige jordskjelv kan føre til endringer i de ustabile fjellområdene langs Nordnesfjellet, og dermed fremskynde et skred, men dette er lite sannsynlig.

 

Hvor mye beveger hele eller deler av fjellet seg?

Trenden er 5 cm årlig i det ene partiet og 2 cm i det andre. Dette gjelder Ytre Nordnes (Jettan).

 

Hva kommer til å skje hvis det bygges en tunell under Indre Nordnes. Vil sprengningsarbeid og tilsvarende påvirke fjellet? 

Sannsynligvis vil det ikke påvirke de ustabile fjellpartiene på Nordnesfjellet. Dette er uansett under vurdering av geologer. Statens vegvesen, som håndterer arbeidet med tunellbyggingen under Nordnesfjellet, vil gjennomføre en omfattende konsekvensutredning knyttet til akkurat dette arbeidet med hensyn til et mulig fjellskred. Statens vegvesen, det interkommunale samarbeidet samt Fylkesmannen i Troms har vært med i prosjekteringen hele veien og skal sikre at dette blir ivaretatt. 

 

Vil det bli byggeforbud i Lyngen på grunn av Nordnesfjellet? Vil det gjøres en fastsettelse av nedre byggeområde for boliger og industri?

Byggteknisk forskrift regulerer krav om sikkerhet i forhold til oppføring av bygninger knyttet til skredutsatte områder og påfølgende flodbølger etter et fjellskred. I byggteknisk forskrift, stilles det krav om et tilfredsstillende beredskapsplanverk, overvåkning og kontroll, varsling og evakuering. Hvis dette er på plass så vil kommunen fortsatt kunne utvikle kommunen med tanke på utbygging. Hvis prosjekt Nordnes ikke kommer i havn og vi mangler et av de fire momentene som nevnt, vil Fylkesmannen kunne treffe en beslutning om innsigelse til en reguleringssak fra kommunen.  

 

Hvordan påvirker spådommene til de synske i forbindelse med planleggingen av beredskapen for dette fjellet? Det er jo anslått at en bølge skal stå så høyt som 70 meter på enkelte steder på Lyngseidet.

I arbeidet med prosjekt Nordnes, har Fylkesmannen ansvar for alle. Vi ser på mange sider av dette prosjektet, herunder også på psykososiale forhold. Alle har en mening om Nordnesfjellet og vi finner ulikt ståsted hos barn og unge sammenlignet med voksne. Det er også forskjeller blant de voksne hvor sagn, historier og spådommer har en betydning. Fylkesmannen ønsker å ta alle på alvor, herunder også dette med spådommer og vil ta med seg dette i den videre planleggingen. Vårt hovedfokus vil allikevel være konkrete tiltak i forhold til vitenskapelige forskningsresultater og beregninger gjort av våre fagmyndigheter.

  

Hva er grenseverdiene satt til for når folk må komme seg vekk fra området? 


Byggteknisk forskrift har satt ned grenseverdier for varslings- og evakueringstid. Et varsel om mulig fjellskred skal søkes å være minimum 72 timer i forveien. En evakuering må kunne gjennomføres innen 12 timer. Fylkesmannen i Troms mener at hovedfokuset i denne sammenheng er å kunne flytte befolkningen ut av området i henhold til beredskapsfasene og alvorlighetsgraden. Kvaliteten på overvåkningen er noe av det beste vi kan oppdrive i verden i dag og skal gi oss mulighet til kunne ta mennesker og dyr ut av kommunen på en rolig og kontrollert måte.

 

Finnes det andre fjell enn Ytre Nordnes som er en risiko? 

I Norge i dag er det registrert over 200 fjellpartier i bevegelse. 103 av dem befinner seg i Troms fylke. Nordnes (Jettan) er i en særstilling på grunn av påfølgende flodbølge og har fått status som høyrisikoobjekt sammen med tre andre fjell i Norge. NNFO har også kontinuerlige målinger på Indre Nordnes.

 

Kan beredskapen som utvikles ved Nordnes, brukes i andre beredskapssammenhenger slik som dambrudd mv? 

Helt klart. Dette er overførbart til andre naturkatastrofer. 

  

Blir den kommunale utviklingen svekket på grunn av faren med Nordnes? 

Så lenge Nordnesfjellet er under overvåking og teknisk forskrift oppfylles, vil utviklingen av samfunnene rundt Lyngenfjorden påvirkes i liten grad.  

 

Hvor langt er planen for evakuering kommet? 

Risiko- og sårbarhetsanalyse forventes fullført innen første halvår 2012. Beredskapsplanen skal sluttføres i forbindelse med en øvelse høsten 2012.  

     

Er det mulig å gjennomføre en kontrollert sprengning av fjellet for å redusere risikoen? 

Dette er en urealistisk tanke på grunn av volum og logistikk/sikkerhet .
        

Hva er oppskyllingshøyde og overflatehevning? 

Oppskyllingshøyde angir hvor langt opp vannmassene kommer i et område relatert til dagens havnivå. Overflatehevingen angir hvor høyt vannoverflaten stiger i forhold til normal vannstand.  

 

Hvor mye kan egentlig rase ut på en gang fra Nordnesfjellet? 

Det er pr. i dag beregnet et volum på maksimalt 22 millioner kubikkmeter. Det er trolig noe lavere. Dette vil bli endelig beregnet etter djupe boringer som er antatt påbegynt i 2012.     

 

Hvor mye er politiet involvert i planleggingen?

Politiet har en sentral plass i arbeidet med beredskapsplanen for et fjellskred fra Nordnesfjellet. Politiet har beslutningsansvar ved blant annet evakueringer.

 

Hvor god er overvåkningen på Nordnesfjellet og anses den som sikker? 

Ut fra dagens teknologi og kunnskap fra andre lignende prosjekter i Norge og utland er overvåkingen på Nordnes i verdensklasse. Det er blant annet utplassert kanskje verdens største GPS-nettverk brukt til dette formålet. 

      

Har forsikringsselskapene sagt noe om problemene knyttet til Nordnesfjellet og bygging i Lyngenfjorden? 

Forsikringsbransjen har ikke uttalt seg spesielt om utfordringene ved Nordnesprosjektet. Tilfredsstillende overvåkning i henhold til byggteknisk forskrift vil kunne oppfattes som tilfredsstillende også hos forsikringsselskapene. 

 

Når blir websiden ferdig? 

Websiden er tilgjengelig på nnfo.no Nettsiden vil være under kontinuerlig endring og forbedring.

   

Kommer dere på facebook? 

NNFO er på facebook.   facebook.com/fjellovervaking

 

  • Prosjekt om nordness

    Hvor høy blir bølgen?

    2012-04-18 11:13:26
    [Svar]
Share |